Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Fantastyka naukowa – kontynuacja

Mam nadzieję, że słowami tymi nie urażę żadnego z twórców fantastyki naukowej. Ostatecznie i sam aka-demik, W. A. Obruczew, pisząc powieść Plutonia, po-służył się potraktowaną z całą powagą hipotezą o pustym wnętrzu Ziemi inną, choć równie fantastyczną hipotezę budowy wnętrza naszej planety wykorzystał A. Tołstoj w powieści Hiperboloida inżyniera 

Garina. Ani Tołstoj, ani Obruczew nie byli zwolennikami wykorzystanych hipotez, traktując je wyłącznie jako tworzywo literackie współcześni zaś fantaści, zanim przepowiednie sprawdzą się, zazwyczaj są głęboko przekonani o ich słuszności. Ponadto wprowadzenie w obieg nowej hipotezy jest dziś zadaniem wcale nie-łatwym, ponieważ powinna ona spełniać szereg sta-wianych jej zazwyczaj, a wcale nieprostych do spełnienia, warunków. Spróbujmy sobie teraz krótko omówić owe niezbędne warunki:

– 1. Nowa hipoteza powinna w pełni pozostawać w zgodzie z dotychczas znanymi faktami dotyczącymi jej przedmiotu zainteresowania.

– 2. Powinna ona dawać wyjaśnienia nie tylko przed-miotu czy zjawiska, dla których wytłumaczenia jest konstruowana, lecz całego kompleksu nowych, wiążą-cych się z nimi zagadnień.

– 3. Powinna mieć charakter materialistyczny i bogaty materiał dowodowy.

– 4. Nowa hipoteza musi być sprawdzalna za pomocą aparatu matematycznego.

– 5. Powinna ona również dawać możliwość wyciągania z niej różnorakich wniosków. Część z nich dotyczyłaby faktów już znanych, część – jeszcze nie znanych, ale łatwych do przewidzenia, pozostałe zaś powinny być całkiem nowe i niemożliwe do przewidzenia na podstawie jakiejkolwiek innej hipotezy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.