Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Klasyfikacja skal osadowych

Klasyfikację skał osadowych przeprowadza się na podstawach genetycznych, przy uwzględnieniu składu mineralnego. Składniki skał osadowych podzieli się na podstawie pochodzenia na dwie grupy: 1) allogeniczne, utworzone poza miejscem osadzenia i 2) autogeniczne utworzone na miejscu osadzenia wskutek sedymentacji chemicznej, organicznej oraz diagenezy. Składnikami allogenicznymi są najczęściej: kwarc, skalenie alkaliczne, miki, hydromiki i minerały ciężkie, natomiast glaukonit, chloryty żelazawo-żelazowe, węglany, siarczany, chlorki, wodorotlenki żelaza i glinu, siarczki metali ciężkich są minerałami autogenicznymi, jakkolwiek i one mogą pochodzić z rozkruszenia starszych skał. Trudniejsze do rozstrzygnięcia jest pochodzenie minerałów ilastych. Mogą się one tworzyć poza miejscem sedymentacji jako produkt chemicznego wietrzenia glinokrzemianów, np. skaleni, mik i in., zawartych w starszych skałach, mogą być produktem erozji starszych skał ilastych, mogą wreszcie krystalizować w basenie sedymentacyjnym z roztworów jonowych. Stąd też wynika konieczność wyodrębnienia skał zasobnych w minerały ilaste.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.