Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Zyznosc gleby

?Konieczność utrzymania żyzności gleby decyduje o obecności i rozmiarach niektórych gałęzi w gospodarstwie. Na przykład na glebach lekkich rezygnacja z chowu bydła może spowodować obniżenie żyzności gleby, a więc i produkcji z 1 ha — w związku z brakiem obornika. Z kolei wprowadzenie chowu bydła musi pociągnąć za sobą również wprowadzenie uprawy określonych roślin pastewnych i inne zmiany organizacyjne. Powiązanie gałęzi w gospodarstwie znajduje wyraz w strukturze użytków rolnych, strukturze zasiewów oraz strukturze stada. Oczywiście każde powiązanie gałęzi jest właściwe jedynie przy odpowiednich plonach z 1 ha oraz przy odpowiedniej wydajności jednostkowej zwierząt. Stan równowagi „w ogóle”, a więc bez określenia wielkości tych parametrów, jest nie do pomyślenia. Stąd też proporcje między rozmiarami poszczególnych gałęzi i działalności w gospodarstwach położonych w bardzo różnych warunkach i o różnym potencjale produkcyjnym, a tym bardziej w różnych krajach o odmiennych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, nie są w ogóle porównywalne. Nie można więc porównywać farm w północno-środkowych stanach USA, charakteryzujących się wielką skalą i wysoką intensywnością produkcji, z gospodarstwami w północnej części RFN czy też z indywidualnymi gospodarstwami rolniczymi w Polsce, Jugosławii lub w Japonii. Jeżeli jednostronność struktury produkcji powoduje niepełne wykorzystanie zasobów gospodarstwa, jest ona sprzeczna z interesem społecznym. Pociąga bowiem za sobą mniejsze lub większe marnotrawstwo, a zatem nieuchronnie musi prowadzić do zwiększenia kosztów produkcji. W gospodarstwie rolniczym możliwe są powiązania zarówno wewnątrz produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak i między poszczególnymi działami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.